Psykologiska aspekter på urval och rekrytering (PSMT32)

Kursbeskrivning


Innehåll
Ett företags personalfunktion kan idag ha en stor mängd olika uppgifter beroende på företagets storlek och sätt att organisera personalarbetet – allt från övergripande personalpolitik till kompetensutveckling, rekrytering, arbetsrätt och lönehantering. Uttrycket ”de anställda är vår viktigaste resurs” är lika sant som dess förespråkare är ovilliga att ta konsekvenserna av det. Företagens fasta tillgångar har i stor utsträckning ersatts med rörliga sådana – personalen utgör de facto merparten av många företags värde och utgör ofta stommen och det reella innehållet i verksamheten. I många företag kan humankapitalet idag stå för upp emot 80 % av de totala driftskostnaderna.

Vikten av personalens kompetens och det konkurrensmässiga övertag en rätt utbildad, välmotiverad och engagerad arbetsstyrka innebär, har gjort att ”personalfrågor” långsamt fått en mer framskjuten plats och en ekonomiskt viktigare innebörd. Ett grundläggande antagande bakom all urvalsverksamhet (liksom inom differentialpsykologin), är att människor skiljer sig från varandra, även när det gäller andra faktorer än utbildning och erfarenhet. Vore det inte så, skulle man kunna anställa vem som helst med rätt yrkesmässig kompetens. Förutom den yrkesmässiga kompetensen är man i allmänhet intresserad av faktorer som motivation, begåvning, den sökandes personliga egenskaper, värderingar och så vidare.

Urvalsproblematiken i arbetslivet har vetenskapligt studerats i över 100 år. Nya metoder och processer har under denna tid utvecklats kontinuerligt. Detta innebär att kunskapen inom området förändras snabbt och att nya metoder och processer ständigt blir aktuella inom detta område.

Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer. Det tredje syftet är att du som student ska kunna svara på en upphandling av en rekryteringstjänst.

Anvisningar, VT 2018. (PDF)

Byt termin  


Namn:
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering
Termin: V18
Period: 1 2
Studietakt: 50%
Nivå: Avancerad
Poäng: 7,5
Språk: Svenska
Kursplan

Kontakt:


Koordinator:
Monika Karlsson
Kontaktperson på expeditionen
Kursansvar:
Anders Sjöberg

Lärare: